Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

1/1. A jelen adatkezelési szabályzat továbbiakban: Szabályzat, Peer András (8101 Gratkorn, Parksiedlung 1/10 Ausztria), a továbbiakban: Adatkezelő által üzemeltetett https://www.ecobuilding.hu oldal, továbbiakban EC portál oldalain, valamint Adatkezelő partneroldalain elérhető szolgáltatások, tartalmak ( regisztráció, előfizetés, tartalomszolgáltatás használata, ajánlat kérés, megkeresés kérés, EcoBon igénylése, komment írása, ügyfélszolgálat használata, vásárlás, illetve az EC portál bármelyik szolgáltatásának, termékének megvásárlása vagy igénybevétele, stb.) továbbá Szolgáltatás funkciók igénybevételéhez szükséges adatok kezelésének feltételeit, szabályait tartalmazza.
1/1/2. Az https://www.ecobuilding.hu oldal 2014. január 1-ig a http://www.csaladihazblog.hu domain alatt volt elérhető.
1/2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott elvárásoknak. Az EC portállal kapcsolatosan felmerülő jogi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.ecobuildiing.hu/adatvedelem címen.
1/3. A Szolgáltatás, a regisztráció, a hozzászólás és egyéb funkciók használatával Ön, továbbiakban Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. Az Adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően az oldal bármely Szolgáltatásának használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.
1/4. Amennyiben a Felhasználónak megválaszolatlan kérdése marad jelen Szabályzat átolvasása után, úgy online ügyfélszolgálatunkon írásban jelezze. Adatkezelő a válaszát megküldi a Felhasználó által megadott válaszcímre.
1/5. Adatkezelő elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelme iránt. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
1/6. Adatkezelő jelen Szabályzatban leírja adatkezelési elveit, bemutatja azokat a normákat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető és egyes korlátairól,
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
• 2011. évi CXII. törvény – Infótörvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2. Alapelvek

2/1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
2/2. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
2/3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból a megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas mértékben és ideig lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
2/4. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
2/5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
2/6. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az EC portál látogatóinak adatai

3/1. Az EC portál látogatása során Adatkezelő nem rögzíti személyes adatot.
3/2. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

4. Külső szolgáltató adatfelvétele a EC portálon

4/1. Az EC portál kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti az EC portál látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását.
4/2. A webanalitikai szolgáltató az Adatkezelő megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. További információ: www.google-analytics.com . És a a www.gyumolcstarhely.hu a Gyümölcstárhely Kft. (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.) végzi.

5. A kezelt személyes adatok köre, kezelésének időtartama és célja

Az adatkezelés célja: az EC portál látogatása és használata során a szolgáltató a szolgáltatás működésének biztosítása, ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Nem valós adatokat Adatkezelő 15 napon belül törli.
A kezelt adatokat Adatkezelő a felhasználó kérésére 60 napon belül törli.
A visszapattanó e-mail-ket és a hozzájuk tartozó adatokat Adatkezelő 60 napon belül törli a rendszeréből az ötödik sikertelen kézbesítés után.

6. EC portál tartalomszolgáltatása

6/1. A tartalomszolgáltatást igénylők egyben az EC portál elektronikus hírleveleire is feliratkoznak. A feliratkozó személyek részére Adatkezelő a családi házak tervezésével, építésével és üzemeltetésével kapcsolatos információs, felméréseket és reklámjellegű anyagokat, ajánlatokat juttathat el e-mail útján, hetente legfeljebb két alkalommal.
6/2. A tartalomszolgáltatást az EC portál több pontján is lehet kérni, a nevet, az e-mail címet megadva és tartalomszolgáltatás típusának megadásával.
6/3. A név és e-mail cím megadása a tartalomszolgáltatás jellegéből adódóan elengedhetetlen.
6/4. A kiküldött e-mailek láblécében a felhasználó külön tájékoztatást kap arról, hogyan tudja adatainak törlését kérni.
6/5. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

7. Offline DM levelek

7/1. EC portál a DM adatbázisában található Felhasználók részére a reklámjellegű ajánlatokat juttat el postai úton.
7/2. A DM adatbázis forrása az adatbázisba önkéntesen bekerülő Felhasználók, és cégek adatai. Az adatbázisba bekerül minden személy és cég adata, akik/amely az Adatkezelővel kapcsolatban álltak, állnak – a DM törvény 3. § (1) bekezdése alapján.
7/2. Az adatbázisban található személy: (neve, e-mail címe, címe); vállalat: (neve, címe, e-mail címe) adatokat az EC portál rendszeresen frissíti, az adatkezelési cél megvalósulása után, illetve az érintett kérésére törli.

8. Ajánlatkérés

8/1. EC portál kínálatában szereplő termékekre ajánlatot és az ajánlat szakszerű elkészítéséhez szakmai segítséget kérhetnek a Felhasználók.
8/2. Az ajánlat elkészítéséhez és megküldéséhez elengedhetetlen a Felhasználó nevének, e-mail címének, telefonszámának és a kért ajánlat tárgyának a megadása.
8/3. A Felhasználó által kért ajánlatkérés teljesítéséhez elengedhetetlen a megadott személyes adatok megküldése az adott termék szállítója részére.

9. Egyéb adatkezelés az EC portálon

9/1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
9/2. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

10/1. Adatkezelő, Peer András rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a Gyümölcstárhely Kft. (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.) szerver hosztelében találhatóak meg.
10/2. Az EC portál hírlevél, e-mail, blog értesítő kiküldése is a Gyümölcstárhely Kft. szerverei segítségével történik.
10/3. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
10/4. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

11. Adatkezelők adatai, elérhetőségeik:

Név: Peer András
Címe: 8101 Gratkorn, Parksiedlung 1/10 Ausztria
E-mail: ügyfélszolgálatunkon keresztül

11/1. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74085/2014
11/2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve Adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
11/3. Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
11/4. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
11/5. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11/6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
11/7. Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
11/8. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
11/9. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Jelen dokumentum 2016. február 18. napjától hatályos verzió.
Peer András ©
Minden jog fenntartva!