Általános Szerződéi Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Peer András (Parksiedlung 1/10 8101 Gratkorn, Österreich), a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Üzemeltető által üzemeltetett https://ecobuilding.hu, http://futesienergia.visionestate.hu és http://visionestate.eu oldalakon elérhető tartalmainak és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános tartalmainak, fotó albumainak és cikkeinek (továbbiakban: EC portál) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó, továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A regisztráció, előfizetés, tartalomszolgáltatás használata, ajánlat kérés, megkeresés kérés, EcoBon igénylése, hozzászólás írása, ügyfélszolgálat használata, vásárlás, illetve az EC portál bármelyik szolgáltatásának, termékének megvásárlása vagy igénybevétele során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Üzemeltető, mint az EC portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az EC portál erre a célra szolgáló felületén vagy a kiküldött hírlevél (e-mail), vagy valamennyi felhasználónak, a felhasználói regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. Amennyiben a módosítást követően a Felhasználó 3 munkanapon belül irásban nem jelzi az EC portál ügyfélszolgálatán keresztül a kifogását a szerződési feltételek megváltozásáról úgy az a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
Jelen Általános Szerződési feltételek szerves és elválaszthatatlan része az EC portál Adatvédelmi Szabályzata. Felhasználó jelen szerzős elfogadásával egyúttal az EC portál Adatvédelmi Szabályzatát is elfogadja.

1. EC portál szolgáltatásának használata

1/1. Az Üzemeltető által működtetett EC portál és társoldalainak Szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – az EC portál valamelyik Szolgáltatását igénybe veszik, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A Felhasználóvá válás során a Felhasználó elismeri, hogy
• 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy,
• 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik az EC portál használata során, vagy,
• gazdálkodó szervezet képviselője,
• és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával válik Felhasználóvá.
1/2. A Szolgáltatás igénybevétele folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az EC portál és társoldalainak használatából kizárni.
1/3. A regisztrációkor, kommenteléskor, Szolgáltatás igénybevételekor megadott név, felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Üzemeltető által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
1/4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. felhasználói fiókban kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokról köteles Üzemeltetőt írásban tájékoztatni az új adatokról, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.
1/5. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így az Üzemeltetővel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) az EC portál ügyfélszolgálatán nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve minden tranzakciója lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni.

2. Számlázás, vásárlás

2/1. Az Üzemeltető és Szakmai Partnerei elektronikus számlát is készíthetnek. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla az aktuális vételi árat tartalmazza. Az elektronikus számlát e-mail-ben küldi meg az Üzemeltető vagy Szakmai Partnere. Az Üzemeltető és Szakmai Partnerei papíralapú, nyomtatott számlát is készítenek. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.
2/2. A kiállított számlák fizetési határideje legfeljebb tizennégy (14) naptári nap. Kivétel ez alól az utánvétellel küldött termékek. A fizetés teljesítési napja a számlán megjelölt bankszámlán történő jóváírás napja vagy az utánvétellel küldött árú átvételekor történő kifizetés.
2/3. A számla rendezése történhet átutalással, bankfiókban történő pénztári befizetés útján vagy egyéb az Üzemeltető vagy Szakmai Partnere által biztosított fizetés útján. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik.
2/4. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.
2/5. Amennyiben az Üzemeltető vagy Szakmai Partner által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, Üzemeltető vagy Szakmai Partner a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email vagy postai üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában az Üzemeltető vagy Szakmai Partner a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket az Üzemeltető vagy Szakmai Partnere követelésbehajtó partnereihez adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A követelésbehajtás eredménytelensége esetén az Üzemeltető és Szakmai Partnere bírósági úton érvényesítheti követelését. Fizetési felszólítást az Üzemeltető és Szakmai Partnere a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre, postai címre, vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben tesz meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.
2/6. A Felhasználó, Üzemeltető és Szakmai Partnerei, mint felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető vagy Szakmai Partnere székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Felhasználási Feltételekre és az Üzemeltető által működtetett EC portál a Magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.
2/7. Az EC portál által működtetett terméklapokon feltüntetett árak bruttó árak és kizárólag tájékoztató jellegűek.
2/8. A Felhasználónak az Üzemeltető által működtetett EC portálon tett ajánlatai, vásárlásai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3. Szerzői Jogi védelem

3/1. Az EC portálon található tartalmak, információk (cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, fényképek, termékek, stb.) az Üzemeltető szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. szerinti jogvédelemben részesülnek. A https://www.ecobuilding.hu azaz EC portál bármely tartalmát idézni egészben vagy részletekben jelen ÁSZF és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu licens alapján lehet.
3/2. Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is visszavonhatja.
3/3. Az EC portál bármelyik tartalmának egyéb helyen törtnő átvétele esetén az Üzemeltető nem járul hozzá, hogy a tartalom felhasználója a felhasznált tartalmat kommentálhatóvá, hozzászólhatóvá tegye.

4. Visszajelzések, vélemény írása és moderálási alapelvek

4/1. Az EC portál oldalait kommentezni lehet (hozzá lehet szólni). Hozzászólást, véleményt írni csak a valós név és e-mail cím megadása után lehetséges, melyet Üzemeltető elment. A hozzászólásokat moderáljuk, a nem oda illő, valamint a hatályos jogszabályokat, vagy a jó ízlést, illetve az Üzemeltető üzleti érdekeit sértő írásokat eltávolítjuk.
4/2. A Szolgáltatással vagy a hozzászólásokkal kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás és a hozzászólás funkció használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által vagy kommentekben hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
4/3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.
4/4. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével az online ügyfél szolgálatunkon írásban haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha Felhasználó szerint a Szolgáltatás által, kommentezés vagy egyéb funkcióban elérhető valamely tartalom jogsértő, vagy más személy jogát, jó hírnevét sértheti.
4/5. Amennyiben bármely Felhasználó nem tartja be a felhasználási feltételeket vagy egyébként jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételéből kizárhatja, vagy az esetlegesen kifogásolható tartalmat felfüggesztheti, törölheti.
4/6. Felhasználónak egy tapasztalatának, véleményének vagy megjegyzésének Üzemeltető részére való elküldésével (komment írása, ügyfélszolgálatnak vagy szerzőknek elküldése) engedélyezi, hogy Üzemeltető szabadon rendelkezzen az ön tapasztalatának, azaz mindenféle juttatás nélkül, szabadon használhatják, nyilvánosságra hozhatja, sokszorosíthatja, átruházhatja, értékesítheti és más módon kereskedelmi forgalomba hozhatja bármilyen szolgáltatásához, termékéhez, termékleíráshoz, illetve más dokumentációihoz.
4/7. Üzemeltető rendelkezik minden joggal, tulajdonjoggal és az ezekből származó haszonnal, amely a visszajelzését tartalmazó vagy annak EC portál általi vagy részére történő feldolgozásából létrejövő származékos művekkel kapcsolatos, és ön ilyen esetekben nem rendelkezik tulajdonjoggal, szerzői joggal, illetve erkölcsi joggal.
4/8. A visszajelzését – csakúgy, mint a nevét és az ön által megadott adatokat Üzemeltető bizalmasan kezeli és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet kapjanak.

5. Felelősség

5/1. Az Üzemeltető és a szerző(k) minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy az EC portál vagy társ oldalain megjelenő adatok (leírások, információk, termékek, tanulmányok, megoldások, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, de a használatukból eredő közvetett vagy közvetlen károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
5/2. Az EC portálon található információk, tanácsok, stb. kivitelezésének következményeiért az Üzemeltető és a szerző(k) csak abban az esetben vállalnak felelősséget, ha a kivitelezés az Üzemeletető közvetlen irányítása alatt történik. A termékek nem minősülnek üzleti ajánlatnak.

6. Személyes adatok védelme

6/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt harmadik félnek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
6/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek. Annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az EC portál fejlesztéséről, az elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, az EC portál szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, valamint az EC portál hivatalos értesítéseiről és felméréseiről.
6/3. Az EC portál hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.
6/4. A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, az EC portál által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, az EC portál az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.
6/5. Az Üzemeltető a Magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

7. Reklamáció, kapcsolattartás

7/1. Az EC portál Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket kizárólag az erre a célra fenntartott online felületen írásban fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az EC portál Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
7/2. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az EC portál szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75.

8. Mellékletek

További rendelkezéseket, melyek szerves és elválaszthatatlan részei ennek a dokumentumnak a alábbi melléklet tartalmazna:
• Az EC portál adatvédelmi nyilatkozata
Jelen dokumentum 2014. január 1. napjától hatályos verzió. Peer András © Minden jog fenntartva!
1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény